Sarah Jones, Desert Rose (I), 2021. © Sarah Jones, courtesy Maureen Paley, London

23 July 2021 By