Natasha A. Kelly, Milli’s Awakening, 2018, video, b/w, sound, 45′, video still, courtesy Natasha A. Kelly

15 June 2018 By