Zsófia Keresztes, Limits of Capacity (2018), photo: Simon Veres, courtesy GIANNI MANHATTAN and the artist

29 November 2018 By