Fortezza/Franzensfeste, Manifesta 7

16 May 2013 By